NANSS kurser

NANSS arrangerar kurser för organisationer och företag inom kärnkraftssektorn för att möta framtida behov och kärnsäkerhetskrav. Utbildningarna anpassas till kursdeltagarna och till den beställande organisationen och kan ge högskolepoäng.

Kärnkraftteknologi 12 hp, H1

Kursen ges normalt en gång per termin eller efter behov.
Nästa kurstillfälle planeras till höstterminen 2019. Närmare besked om kursveckor kommer inom kort.

Kursen Kärnkraftteknologi är främst avsedd för personal inom kärnkraftsbranschen med behov av fördjupade kunskaper inom kärnkraftsteknik. I kursen ingår de fysikaliska och tekniska grunderna för kärnkraft, reaktorfunktioner, olika aspekter på kärnkraftssäkerhet samt laborationer vid fullskalesimulator. Kursen i kärnkraftteknologi omfattar 7,5 veckors studier varav tre och en halv vecka lärarledd undervisning huvudsakligen förlagd till Uppsala universitet.

Kontakta oss för mer information

Kärnkraftteknologi

Kärnkraftteknik 282

Fördjupad strålskyddsutbildning, FS1

Kursen ges normalt en gång per termin eller efter behov.
Nästa kurstillfälle genomförs vårterminen 2020, veckorna 4, 5 och 6.

Kursen Fördjupad strålskyddsutbildning, FS1, är en treveckorskurs som ingår som en del av befattningsutbildningen till strålskyddare klass A med tonvikt på den teoretiska bakgrunden till praktiskt strålskyddsarbete. Kursen täcker de fysikaliska och tekniska grunderna för strålskydd i kärnkraftsindustri, samt regelverket kring joniserande strålning och övningar i att använda mätinstrument för joniserande strålning ingår.

Fördjupad strålskyddsutbildning

Strålskyddsutbildning

Strålskydd repetition, FS2

Kursen ges  efter behov.
Nästa kurstillfälle planeras ges v. 5 vårterminen 2020, delvis som samläsning med FS1 som planeras genomföras under veckorna 4, 5 och 6. .

Kursen Strålskydd repetition, FS2, riktar sig till strålskyddsingenjörer och strålskyddstekniker som genomgått sin utbildning motsvarande kursen strålskydd inom kärnkraft för mer än fem år sedan. Kursen ger repetition och utveckling av de kunskaper som behövs för att kunna bedriva ett gott strålskyddsarbete. Kursen omfattar en veckas undervisning samt en veckas självstudier.

Kontakta oss för information om kurstillfällen.

Tillämpad reaktorfysik

Kursen ges normalt en gång per år eller efter behov.
Nästa kurstillfälle planeras till v. 6, vårterminen 2020.

Kursen Tillämpad reaktorfysik är en femveckorskurs som riktar sig till deltagare inom kärnkraftsbranschen som har behov av att förstå grunderna i härddrift och reaktorfysik. 

Tillämpad reaktorfysik

Aktivitetsmätning med germaniumdetektor

Kursen ges normalt en gång per år eller efter behov.
Kommande kurstillfälle är 8-12 april 2019. Kursen är fullbokad.

Kursen som omfattar 5 heldagar behandlar gammaspektroskopi med germaniumdetektorer. Kursen ger grundläggande förståelse av gammastrålnings växelverkan med germanium, mättekniken samt praktiska laborativa färdigheter. Ambitionen är att kursdeltagarna inte bara ska kunna genomföra en mätning, utan även kunna utföra felsökning på utrustningen.

Aktivitetsmätning

Myndighetskunskap inom kärnteknisk verksamhet

Kursen ges efter behov.

Kursen Myndighetskunskap inom kärnteknisk verksamhet vänder sig till beslutsfattare och ledare som har kontakt med Strålsäkerhetsmyndigheten och ger en översikt över grunderna för svensk statsförvaltning och lagstiftningen på kärnsäkerhets- och strålskyddsområdet. 

Kontakta oss för ytterligare information om kurstillfällen.

Myndighetskunskap

Myndighetskunskap inom kärnteknisk verksamhet

Människa-teknik-organisation och human factors metoder ur ett säkerhetsperspektiv

Kursen ges efter behov. Preliminärt planeras ett kurstillfälle ges under ht 2019.

Kursen Människa-teknik-organisation och human factors metoder ur ett säkerhetsperspektiv är en 4-dagarskurs som vänder sig till beslutsfattare och ledare. Kursens mål är att översiktligt förstå de krav, metoder och arbetssätt som ligger till grund för konstruktion och verifiering av kärntekniska anläggningar i Sverige.​

MTO HF och säkerhet

Kontakta oss för ytterligare information om kurstillfällen.

Termohydraulik

Kursen Termohydraulik omfattar tre heldagar och är en fördjupning inom industriella aspekter av termohydraulik, till exempel voidkorrelationer och torrkokning. Kursen kärnkraftteknologi eller motsvarande är förkunskapskrav. Undervisningen ges i form av föreläsningar och datorövningar.

Kontakta oss för ytterligare information om kurstillfällen.

Material och konstruktion för lättvattenreaktorer

Kursen Material och konstruktion för lättvattenreaktorer omfattar tre heldagar och är lämplig för all teknisk personal som kommer i kontakt med konstruktions- och materialvalsfrågor.

Målsättningen med kursen är att ge kunskap om och förståelse för samspelet mellan materialval, materialtillstånd och konstruktion. Den ska också ge insikt om vad som ligger bakom snårskogen av styrande normer och öka deltagarnas förståelse för fysikens naturlagar. Kursen bygger på mer än 30 års internationella drifterfarenheter av hur material påverkas och åldras i kärnkraftsmiljön.

Kontakta oss för ytterligare information om kurstillfällen.