Fördjupad strålskyddsutbildning, FS1

Kursen ges normalt en gång per termin eller efter behov.
Nästa kurstillfälle genomförs veckorna 4, 5 och 6 vårterminen 2020.

Målet med kursen är att ge kursdeltagarna de teoretiska kunskaper som krävs för att kunna bedriva kategori A-strålskyddsarbete enligt följande: Kort- och långsiktigt kunna bedöma, förbereda, planera, genomföra, leda, följa upp och dokumentera verksamheten ur strålskyddsperspektiv. Kursen är certifieringsgrundande för teoridelen kategori A.

Kursdeltagarnas förkunskaper ska motsvara de kärntekniska anläggningarnas gemensamma grundläggande kompetenskrav för skyddspersonal, inklusive de praktikkrav som ställs. Önskvärt är att kursdeltagarna repeterar och återtränar sina kunskaper innan kursen, genom att läsa igenom kompendiet för kurs B och utföra de beräkningsexempel som finns där (KSU-kompendium GKD-003-1.)

Innehåll

Kursen omfattar föreläsningar, självstudier, grupparbete och laborationer och innehåller följande block Lagar och förordningar, Arbetsledning ALARA, ICRP och Omvärldsbevakning, Strålningsfysik, Strålningsbiologi, Radiokemi och Mätteknik. Kurstiden är tre veckor fördelade på 13 dagar undervisning och två dagars självstudier.

Examination

Skriftliga tentamina under kursens gång samt vid kursens slut. Kursdeltagare har möjlighet att i samband med kursen registrera sig vid Uppsala Universitet och efter godkänd examination erhålla 6 högskolepoäng för kursen.

Pris

För icke-avtalskund 58 000 kr exkl. moms per deltagare

Övrig information

Skyddsorganisationerna på de svenska kärntekniska anläggningarna ansvarar gemensamt för den kravbild på kompetens som skyddspersonal ska inneha. Kvalifikationskraven för strålskyddspersonal är indelade i tre kategorier, A, B och C. Utbildning av personal till kategorier C och B sker under handledning av de kärntekniska anläggningarna och entreprenörsföretagen via samordnade och gemensamt framtagna utbildningspaket.

Strålskydd repetition, FS2 är en repetitionskurs för de som tidigare läst Fördjupad strålskyddsutbildning, FS1, och omfattar en heltidsvecka.

Kursplan

Kursbeskrivning som pdf