Människa-teknik-organisation och human factors metoder ur ett säkerhetsperspektiv

Denna kurs utgår (för tillfället) ur vårt kursutbud.
Vi erbjuder istället kursen Human-Technology-Organisation/Human Factors for Nuclear Safety including Virtual Reality Resources as part of Safety Culture (6 hp) Svensk titel: Människa, teknik, organisation och mänskliga faktorer inom kärnkraftsäkerhet med ”virtual reality”.

Innehåll

Kursen fokuserar på Human Factors (HF) strategier och metoder utifrån ett Människa-teknik-organisations (MTO) perspektiv. I kursen ingår förebyggande av olycksfall och olyckor, säker drift med design av barriärer, med fokus på människan som barriär. Vidare omfattas användarcentrerad design i systemutveckling, en iterativ utvecklingsmodell.

Målgrupp: Beslutsfattare och ledare.

Mål med kursen: Att förstå översiktligt de krav, metoder och arbetssätt som ligger till grund för konstruktion och verifiering av kärntekniska anläggningar i Sverige.

Omfång: 2,5 dagar föreläsningar, diskussioner samt hemarbete till nästa avsnitt 1,5 dag då hemuppgiften ska redovisas.

Kursplan

Mål (förväntade studieresultat)

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:

  • redogöra för människa-teknik-organisation (MTO) ”perspektivet” och visa hur det skiljer sig från ett individorienterat perspektiv
  • redogöra för olika teoretiska perspektiv på oönskade händelser och identifiera centrala begrepp som t.ex. barriärer, mänskliga fel
  • ge exempel på hur organisatoriska faktorer påverkar människors prestationer
  • redogöra övergripande för olika metoder att analysera händelser
  • beskriva koncepten användarcentrerad design, verifiering och validering, mänsklig prestation
  • beskriva de viktigaste ”Human Factors” (HF) verktygen och hur de används inom industrin
  • ge exempel på hur HF metoder används för att öka säkerheten vid kontrollrumsarbete
  • förklara designprocesser och redogöra för definierade aktiviteter i olika faser av ett designprojekt
  • använda sig av en specifik metod för att visa hur verifiering och validering av resultat går till

Innehåll

Kursen fokuserar på Human Factors (HF) -strategier och -metoder utifrån ett människa-teknik-organisations (MTO) -perspektiv. I kursen ingår förebyggande av olycksfall och olyckor, säker drift med design av barriärer, med fokus på människan som barriär. Vidare omfattas användarcentrerad design i systemutveckling, en iterativ utvecklingsmodell.

Undervisning

Föreläsningar och övningar.

Examination

Skriftlig tentamen.

Kurslitteratur

Material delas ut under kursens gång.

Kontakta oss för ytterligare information om kurstillfällen.

Senast uppdaterad: 2023-02-14