Pedagogiska mål

Målgruppen för NANSS kurser utgörs av yrkesverksamma i Sverige som behöver utbildning och fortbildning på högskolenivå inom området. Utbildarna är forskare och lärare vid universitet som kompletteras av experter från näringslivet och vid relevanta myndigheter. De pedagogiska mål som ligger till grund för kurserna är att:

Kursdeltagarens

  • kunskap, erfarenhet och perspektiv ska tas tillvara
  • kunskap och färdighet inom ämnet skall öka och ett genomtänkt förhållningssätt till sin utbildning och framtida yrkesutövning utvecklas
  • förmåga att reflektera över, och värdera, kopplingen mellan teori och tillämpning vid genomförande av tillämpade och verksamhetsförlagda moment ska utvecklas
  • självständigt aktivt lärande och ansvarstagande skall underlättas och uppmuntras

Kursplanering och undervisning ska utformas

  • utifrån såväl ämnesmässig som pedagogisk kunskap
  • med utgångspunkt i de förväntade studieresultaten
  • så att den främjar djupinriktning i lärandet samt uppmuntrar till samarbete
  • så att ämnesinnehållet i möjligaste mån knyts till ett vidare sammanhang
  • så att kursdeltagaren tydligt upplever den röda tråden i utbildningen och hur delmomenten bidrar till utbildningens helhet

Undervisnings- och examinationsformerna ska kontinuerligt omprövas och utvecklas på basis av högskolepedagogisk kunskap.

Förordning som reglerar uppdragsutbildning

Senast uppdaterad: 2022-01-18