Om NANSS

NANSS är en kompetensplattform vid Uppsala universitet med tvärvetenskaplig kompetens inom det kärntekniska området från nordiska universitet samt expertis från myndigheter och industrin. NANSS har till uppgift att koordinera kompetens och leverera utbildning till yrkesverksamma inom kärnteknisk verksamhet för att möta framtida utmaningar.

Kompetensförsörjning för kärnteknisk verksamhet

NANSS, Nordic Academy for Nuclear Safety and Security, är en del av Uppsala Universitet som syftar till att synliggöra möjligheter till utbildning och kompetensutveckling för yrkesverksamma inom det kärntekniska området. NANSS består av forskare och lärare från flera universitet samt av experter från myndigheter och branschen.

Uppdragsutbildning för yrkesverksamma

För att möta behovet av kompetens inom det kärntekniska området erbjuder vi via  NANSS grundläggande utbildning och kompetensutveckling för yrkesverksamma.

Inom ramen för ett avtal med de svenska kärnkraftverken tillhandahåller NANSS uppdragsutbildningskurser inom bl.a. kärnkraftteknologi och strålskydd. Kurserna vänder sig i huvudsak till personal från svensk industri men kurserna vänder sig även till företag, myndigheter och organisationer med liknande utbildningsbehov.

Bakgrund – långsiktig kompetensförsörjning

Utvecklingen inom energiförsörjningsområdet i kombination med allt stramare ekonomiska förutsättningar ställer allt större behov av kompetens inom kärnkrafts- och säkerhetsområdet. Ledarskapet inom det kärntekniska området utmanas i hög grad av lång- och kortsiktiga strategiska beslut på grund av förändringar i omgivande samhälle och nya krav från myndigheter.

Flera länder i världen utvecklar egen kärnkraft och kärnkraften i sig befinner sig i en snabb utvecklingsfas, med ekonomiska, politiska och praktiska konsekvenser som följd. Kraven på kunskap och erfarenhetsöverföring ökar inom alla områden – särskilt inom de områden som har med säkerhet att göra.

NANSS har till uppgift att koordinera kompetens och leverera utbildning till yrkesverksamma inom kärnteknisk verksamhet för att möta framtida utmaningar.

Fokusområden

  • Centrala tekniska aspekter inom kärnkraftteknik
  • Fysikaliska och tekniska grunder för strålskydd i kärnkraftsindustrin
  • Teoretisk grund för strålskyddsarbete, joniserande strålning
  • Hur riskuppfattning och kommunikation påverkar anställda
  • Säkerhetskultur, riskfilosofi, organisationskultur
  • Hur hantera strategisk osäkerhet och risk på ett strukturerat sätt.
  • Skapa och implementera strategiskt kunskapshantering ”Knowledge Management”.
  • Effektiv organisationsutveckling, beslutsfattande och grupprocesser
  • Interaktionen mellan människa-teknik-organisation. Hur fungerar, presterar människor i normala situationer, oplanerade situationer och i olyckssituation.
Senast uppdaterad: 2023-11-23